วันนี้ที่ผู้คนเลือกใช้ชีวิตโสดกันมากขึ้น และอัตราการเกิดที่ลดต่ำลง เมื่อมองไปข้างหน้า ความท้าทายที่จะตามมาคือการขาดแคลนแรงงาน สังคมพื้นฐานเกษตรกรรมอย่างอีสานจะเดินหน้าภาคการผลิตอย่างไรในอนาคต การเตรียมตัวรับมืออาจต้องมองทางเลือก และตัวช่วยต่างๆ ที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรกล หรือสมาร์ทเทคโนโลยี อาทิ ไอโอที โรบอท เอไอ ซึ่งแต่ละแนวทางล้วนสร้างผลกระทบที่ต่างกัน แล้วทักษะใดที่ควรเตรียมสำหรับแรงงานที่มีอยู่ในอนาคตเพื่อให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลการศึกษาของ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ที่ได้วิเคราะห์เเละสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน เเละแนวโน้มของเทคโนโลยีในองค์กรใหญ่ทั่วโลกได้สรุปเป็น 16 ทักษะที่จำเป็นในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

กลุ่มทักษะ ”พื้นฐานที่ต้องนำมาปรับใช้ในโลกปัจจุบัน”ในบริบทที่ต่างกันออกไป อย่างการใช้ภาษา การคำนวณ การใช้เทคโนโลยี การใช้วิทยาศาสตร์กับสิ่งรอบตัว การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม การจัดการด้านการเงิน รวมไปถึง วิธีการเป็นผู้ประกอบการ 

กลุ่มทักษะ “การจัดการกับความท้าทายในชีวิต” หรือปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างการคิด วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาทางออกให้กับอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น 

กลุ่มทักษะ “การรับมือกับโลกที่เปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็ว” อย่างความอยากรู้อยากเห็น การริเริ่มสร้างสรรค์ ความพยายามในการไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม ความเป็นผู้นำ  และความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ทักษะอย่างการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ และความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่น ถือเป็น “ทักษะจำเป็น” ที่กำลังเป็นที่ต้องการเเละทุกคนควรมีติดตัว

ห้องเรียนการโรงเเรมที่สอนทักษะผ่านการปฏิบัติจริง
หลักสูตร 11 เดือน เพื่อสร้างทักษะการบริการ สำหรับงานโรงแรม การบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม ทักษะการใช้ชีวิตเเละภาษาอังกฤษ เพื่อปลูกฝังทักษะจำเป็นที่สร้างโอกาสในอาชีพ ซึ่งสามารถยกระดับฐานะของครอบครัวโดยอาศัยพื้นฐานอุปนิสัยรักการบริการของ “ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการให้เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส จังหวัดหนองคาย หรือ Pimali Hospitality Training Center” ที่เปิดทำการมากว่า 3 ปี มีนักเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว 60 คน ด้วยประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครและความเข้าใจเงื่อนไขของพื้นที่เป็นอย่างดีของ Stéphanie des Arts-Loup ผู้ก่อตั้งชาวไทย-สวิตเซอร์แลนด์ นักเรียนจากครอบครัวยากไร้ในชนบทของภาคอีสาน และเด็กกำพร้าในความดูแลของมูลนิธิต่างๆ ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไปได้ไกลว่าแรงงานอัตราจ้างขั้นต่ำ เพราะบ่อยครั้งที่พวกเขามักถูกนายจ้างใช้ช่องว่างทางกฎหมายเอาเปรียบอัตราค่าจ้าง หรือถูกหลอกเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศ การมอบความมั่นคงของเส้นทางอาชีพ จึงเป็นหลักประกันที่ยั่งยืนสำหรับการมีชีวิตต่อไปในอนาคต ประกอบกับความตั้งใจที่จะผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 Quality Education ภายใน พ.ศ. 2573 ในการสร้างหลักประกันว่าหญิงและชายทุกคนจะเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมในระดับเทคนิคศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ในราคาที่จ่ายได้ เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เป็นประโยชน์ เช่น ทักษะทางการช่างและทักษะทางวิชาชีพสำหรับการจ้างงาน อาชีพที่มีคุณค่าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงยุติความเหลื่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มเปราะบางเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพในทุกระดับได้

Stéphanie des Arts-Loup จึงเริ่มต้นจากการระดมทุน สู่การจัดงาน Charity Night ซึ่งคนที่สวิตเซอร์แลนด์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และก่อตั้ง Pimali Foundation ขึ้น จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เดิมในภูมิภาคอีสานมีโรงเรียนอาชีวะหรือสถานที่ฝึกสอนอาชีพสำหรับเด็กผู้หญิงน้อยมากอีกทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้มีวุฒิการศึกษาและทักษะภาษาอังกฤษมีโอกาสถูกจ้างงานสูง งานบริการในโรงแรมที่ยังเติบโตไปสู่ตำแหน่งอื่นๆ ได้หากมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความมุมานะ Pimali Hospitality Training Center จึงใส่ใจการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง โดยเน้น 3 ทักษะงานบริการคือ ทักษะแรกคือ Food & Beverage หรืองานบริการในร้านอาหาร โดยเริ่มจากการสอนทำ Basic Drink อย่างลาเต้ คาปูชิโน และค็อกเทล การทำอาหารประเภทต่างๆ รวมถึงสอนพื้นฐาน Waitress ทั้งการจัดโต๊ะดินเนอร์ การวางช้อนส้อม แก้วน้ำ แก้วไวน์ ไปจนถึงสอนการ Pairing อาหารแต่ละชนิด ทักษะที่ 2 คือ Housekeeping โดยแบ่งเป็นอีก 4 แผนกย่อย คือการดูแลพื้นที่สาธารณะ การดูแลห้องพัก Laundry และ Front Reception โดยเริ่มตั้งแต่เรียนวิธีจองห้องพัก วิธีต้อนรับแขก ซึ่งถือเป็นด่านแรกในการเจอลูกค้า  และทักษะที่ 3 คือ  English & Life Skills ด้วยระยะเวลาที่จำกัดของหลักสูตร ที่นี่จึงเน้นสอนบทสนทนาพื้นฐานเกี่ยวกับงานบริการ ซึ่งง่ายต่อการนำไปใช้ในชีวิตการทำงาน มากกว่าเริ่มต้นเรียนไวยากรณ์ใหม่ตั้งแต่ต้น นอกจากสอนทักษะงานแล้ว ยังรวมถึงการสอนทักษะชีวิตให้เด็กๆ ไปพร้อมกับ Mindset ที่ดีในการทำงาน

โรงเลี้ยงไก่ไข่ที่ช่วยเเบ่งเบาภาระงานให้เกษตรกร
อุทยานการเรียนรู้การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนเเก่น จังหวัดขอนเเก่นเริ่มต้นใช้ ไอ โอ ที (IOT) บิ๊กดาต้า (Big Data) เเละเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ มายกระดับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ทั้งด้านการเลี้ยงและด้านการบริหารจัดการโรงเรือนที่ควบคุมการผลิตได้แบบเรียลทามโดยไม่ต้องใช้เเรงงานคน และยังสามารถแจ้งสถานะระบบสิ่งแวดล้อมของโรงเรือนได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม แสงสว่าง ระบบอาหาร น้ำและไฟฟ้า สามารถแสดงต้นทุนกำไรของไข่เบื้องต้นได้ทันที

โดรน กับบทบาทผู้ช่วยเกษตรกร
‘โดรนเพื่อการเกษตร’ ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของพืช ซึ่งเกิดจากการพัฒนาและผลิตของ มนตรี ธนะสิงห์ ชาวอุบลราชธานีที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดรนตัวนี้ติดกล้องอินฟาเรด 1 ตัว สามารถบินสำรวจพื้นที่ 4 หมื่นไร่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลถึงการเจริญเติบโตและโรคของพืชได้ภายใน 1 วันจากภาพถ่ายความละเอียดสูง

ที่มาภาพเปิด : startupthailand.org

ที่มาภาพ : khonkaenlink.info
Facebook : Pimali Association - Pimali Foundation

ที่มา :
บทความ “21st-Century Skill : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” , เข้าถึงจาก medium.com
บทความ “พี่มะลิ”, เข้าถึงจาก readthecloud.co