คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่สำคัญของการทำธุรกิจหรือกิจการแทบทุกอย่าง เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มความเข้มข้นในการออกแบบประสบการณ์อาหารโดยรวม ตั้งแต่ตัวอาหาร บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศภายในและภายนอกร้าน ไปจนถึงการออกแบบกราฟิกต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมที่ประกอบเป็นประสบการณ์ทางด้านอาหาร 

ความเติบโตของการออกแบบในภาคธุรกิจอาหารนี้เอง ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่สร้างงานนวัตกรรมและบุคลากรทางด้านอาหาร มองเห็นโอกาสที่จะเสริมความเข้มแข็งของทั้ง 2 ศาสตร์ที่กล่าวมา ในปี 2561 จึงได้ริ่เริ่มโครงการออกแบบและสร้างสรรค์อาหารที่นำเอานิสิตจากสองคณะ คือนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนิสิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาทำงานร่วมกัน โดยฟากหนึ่งคือนิสิตที่เรียนทางด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ และแม้ว่าจะมีความรู้ทางเทคนิควิทยาการอยู่บ้าง แต่สำหรับอาหารนั้นนับว่ามีความรู้อยู่น้อยมาก กับอีกฟาก คือนิสิตที่เรียนทางวิทยาการเพื่อการแปรรูปและผลิตอาหารโดยตรง ซึ่งคณะผู้รับผิดชอบรายวิชานี้หวังว่า การที่นิสิตมีมุมมองและความรู้ที่แตกต่างกัน น่าจะช่วยสร้างความใหม่และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นจริงในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารได้ โดยมีโจทย์การนำเสนอผลงานสุดท้ายในงานสถาปนิก 61 และใช้หัวข้อของงานคือ Beyond Ordinary หรือไม่ธรรมดา และ New Vernacular เป็นแนวคิดในการออกแบบอาหารด้วย 

ด้วยธรรมชาติของการเรียนและการทำงานคนละด้านที่ได้กล่าวไปแล้ว ทำให้การทำโครงงานของนิสิตต้องพบกับความท้าทายตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากธรรมชาติของนักออกแบบย่อมมองทางเลือกและเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวคิดและความหมายของ New Vernacular ในขณะที่นิสิตจากอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรจะมองความเป็นจริง พยายามหาคำตอบ และความเป็นไปได้ที่ชัดเจนและเร็วที่สุด อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ลักษณะของการทำงานที่แตกต่างกันนี้เอง เป็นสิ่งจำเป็นที่นิสิตที่ทำโครงงานต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ประนีประนอมในบางประเด็น เพื่อที่จะทำให้โครงงานเดินหน้าไปสู่ผลสำเร็จให้ได้ 

ตลอดระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2561 นิสิตทั้ง 8 กลุ่มก็ได้นำเสนอผลงานออกแบบและสร้างสรรค์อาหารของตนเองในงานสถาปนิก 61 ซึ่งได้รับผลตอบรับจากสาธารณะอย่างดียิ่ง โดยส่วนมากผู้เข้าชมหรือชิมจะสอบถามว่าสิ่งนี้คืออะไร เพราะสงสัยในความแปลกใหม่ของรูปร่างรูปทรง และเมื่อได้ชิมแล้วก็ชอบใจในรสชาติของผลงานอีกด้วย และสำหรับในปีนี้ โครงงาน KU Food Design and Creation ก็จะกลับมาแสดงในงานสถาปนิก 62 อีกครั้งในแนวคิด “กรีน อยู่ ดี” โดยมีผลงานทั้งสิ้น 15 กลุ่ม ที่จะแสดงในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 บริเวณลานกิจกรรมกลาง ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 

สิ่งที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้ ไม่ได้อยู่ที่การสร้างผลงานของนิสิต แต่คือการศึกษาและสร้างประสบการณ์ของการทำงานข้ามศาสตร์ ที่ไม่ใช่แค่การทำงานด้วยกัน แต่เป็นการทำงานร่วมกัน (Collaborate) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นิสิตหรือแม้แต่อาจารย์ต้องทำความเข้าใจว่าโลกในยุคต่อไป ยากที่จะเก่งคนเดียวหรือด้วยศาสตร์เดียว และหากว่าไม่พร้อมที่จะทำงาน่ร่วมกับผู้อื่นแล้ว ก็ยิ่งยากที่จะก่อเกิดความใหม่หรือเกิดนวัตกรรมได้ โครงงาน KU Food Design and Creation จึงเป็นแบบจำลองของการสร้างนวัตกรรมในโลกของความเป็นจริง และเป็นวิธีที่จะทลายกรอบความรู้และอัตตาในความเก่งของตนเองเพื่อเป้าหมายในที่สุด

เรื่อง | ภาพ : อรช กระแสอินทร์