อีกหนึ่งกิจกรรมจาก Designing Impact Weekends ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 นั้นคือเสวนา ”นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ที่ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมสุขภาพกับการรักษาความเจ็บป่วย โอกาสและการใช้เทคโนโลยี Internet of things เข้ามาช่วยการส่งเสริมสุขภาพและวัดผลการส่งเสริมสุขภาพ โดยตัวแทนของทีม Nothing 2 lose, Only 2 gain  วีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 ที่สามารถเปลี่ยนโจทย์เรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุที่เกิดจากเครื่องออกกำลังกาย สู่การออกแบบระบบและกระบวนการที่ทำให้ผู้สูงอายุถูกกระตุ้นให้ออกกำลังกาย ซึ่งให้ผลลัพธ์ในระยะยาวและเป็นต้นแบบที่นำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้

งานเสวนานี้ยังมีผู้ร่วมเสวนาอย่างอรนุช เลิศกุลดิลก จากโครงการเพื่อผู้สูงอายุ (forOldy) โครงการเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย สร้างระบบการดูแลด้วยการให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลกันเองได้ในแต่ละชุมชน เพื่อแก้ปัญหาผู้สูงวัยอยู่ติดบ้าน เน้นเรื่องการดูแลด้านจิตใจและสังคม โดยมีการจัดอบรมและมีเช็คลิสต์สำหรับอาสาสมัครรายงานทุกเดือน, ศุภกานต์ ศิริวิบูลย์ นักศึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีประสบการณ์ที่ได้เจอคนไข้ในโรงพยาบาลที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และณัฐ วีระวรรณ์ ประธานชมรมเชียงใหม่เมคเกอร์คลับ ชมรมที่รวมกลุ่มคนที่สามารถผลิตเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรม เช่น โดรน อุปกรณ์ที่เป็น IoT (Internet of things) เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและส่งต่อสู่คนอื่นๆ

จากจุดเริ่มต้นของความท้าทายเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างโรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลให้ผู้สูงอายุกว่า 90% ต้องไปพบหมอ1-2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่มีการป้องกันด้วยตัวเอง ไม่มีการออกกำลังกายหรือการดูแลตัวเองอย่างครบถ้วน (กินอาหารที่ดีและออกกำลังกาย) โดยมีข้ออ้างสำคัญคือเรื่องของเวลาและการขาดแรงจูงใจ ดังนั้นระบบสุขภาพ (health care) ของผู้สูงอายุในประเทศไทยวันนี้จึงเป็นระบบการดูแลอาการป่วย (sick care) มากกว่า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายให้ผู้สูงวัยสุขภาพดีขึ้นได้จึงเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้สูงวัย ร่วมกันรักษาและดูแลเหมือนเพื่อนคู่คิดที่ร่วมมือกัน โดยแพทย์ต้องเต็มใจพูดคุยหรือออกแบบแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยแต่ละคน 

นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือสำคัญอย่างเทคโนโลยี โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่เป็นยุคแห่งสิ่งของที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างกัน สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือข้อมูลจำนวนมากที่ถูกบันทึกทำให้สามารถนำมาวัดผลและพิสูจน์ได้ อย่างเช่นการใส่เซนเซอร์เข้าไปในจักรยานเพื่อเก็บข้อมูลหรือการมีแก็ดเจทเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (wearable devices) ที่ทำทุกอย่างให้เชื่อมต่อกันได้เพื่อเกิดการวัดค่าและนำข้อมูลไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด Internet of Thing: IoT จึงเป็นคลื่นใหม่ที่ช่วยให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างระบบที่ดีได้ ตั้งแต่ผู้สูงวัย โรงพยาบาล ชุมชน หน่วยงานที่ทำเรื่องการส่งเสริมสุขภาพก็สามารถนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ได้ ตัวอย่างง่ายๆ อย่างเช่นการใช้ฟิตบิท แอปฯ ติดตามพฤติกรรมการนอน จำนวนก้าวการเดิน ตัวอย่างของการวัดค่าเป็นตัวเลขได้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงวัยจนถึงคนรุ่นใหม่เริ่มออกกำลังกายหรือขยับตัวมากขึ้น 

สุขภาพที่ดีจึงเป็นเรื่องของการทำให้ร่างกายไม่บกพร่อง รักษาร่างกายให้เติบโต ไม่มีอาการเจ็บป่วยเข้ามา โดยไม่ได้เป็นเรื่องของการออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องของการกินและความเป็นอยู่ที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและสะสมสุขภาพที่ดีเป็นต้นทุนชีวิตในระยะยาว 

ข้อมูลเพิ่มเติม

FB: www.facebook.com/DesigningImpactProgram

Website: https://dip.tcdc.or.th/