[FEATURED  BOOK]
สู่วิถีอีสานใหม่ (ISAN Becoming : Agrarian Change and The Sense of Mobile Community in Northeastern Thailand)
โดย พัฒนา กิติอาษา 

หนังสือ “สู่วิถีอีสานใหม่” ซึ่งเขียนโดย อาจารย์พัฒนา กิติอาษา นักวิชาการด้านอีสานศึกษา กล่าวถึงอีสานใหม่ที่ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของยุคโลกาภิวัตน์อย่างเต็มตัว อีสานใหม่ไม่ใช่อีสานที่ด้อยพัฒนา หรือดินแดนล้าหลัง ยากจน และแห้งแล้งทุรกันดารอีกต่อไป หากแต่อีสานใหม่คือดินแดนยุทธศาสตร์และศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อีกทั้งยังเป็นทำเลที่ตั้งของกระบวนการและพลวัตทางเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนด้านสังคมวัฒนธรรม ที่ประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมรัฐชาติไทยและประชาคมโลก อันก่อตั้งอยู่บนรากเหง้าความเป็นท้องถิ่นนิยมของตนเอง 

ผู้เขียนใช้หนังสือเล่มนี้เป็นพื้นที่ในการรื้อสร้างตำนานอีสานเก่า โดยนำเสนอภาพร่างของชุมชนหมู่บ้านอีสานเก่า เพื่อปูพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ให้ผู้อ่าน อันจะนำไปสู่การทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องการกำเนิดและพัฒนาการของวิถีอีสานใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับ “คุณภาพชีวิต” ให้เป็นหัวใจสำคัญในอัตลักษณ์ทางสังคมของคนอีสาน พร้อมชี้ชวนให้ผู้อ่านคิดตามไปถึงช่วงเวลาในการเป็น “อีสานใหม่” ผ่านลำดับความสำคัญของแต่ละยุคสมัย 

อย่างไรก็ตาม อีสานใหม่ในนิยามนี้จึงมีพื้นฐานอยู่ที่การมองไปข้างหน้า เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและจิตสำนึกของคนอีสาน ซึ่งต้องเต็มไปด้วยแรงปรารถนาและความใฝ่ฝันเป็นเชื้อไฟของการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงภาคอีสานเท่านั้น แต่คือการทำให้สังคมไทยหลุดพ้นจากมายาคติเกี่ยวกับสังคมชนบท พร้อมก้าวไปสู่การเป็นสังคมการเมืองที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงต่อไป

[BOOK]
ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ"
โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

“สังคมชาวนา” ล่มสลายนานแล้ว ทุกวันนี้มีแต่ “สังคมผู้ประกอบการในชนบท” ...ประโยคที่เขียนขึ้นมาในหนังสือเล่มนี้ เป็นประโยคที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมของชาวนาหรือเกษตรกร ซึ่งยังคงเป็นอาชีพหลักของประชากรชาวอีสานส่วนมากอยู่ ซึ่งนอกจากที่หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมของผู้ที่เป็นเกษตรกร พร้อมเล่าย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ของสังคมเกษตรของไทย ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นอย่างในปัจจุบันแล้ว ยังฉายภาพให้เราเข้าใจถึงกระบวนการและพัฒนาการจากสังคมเกษตรสู่สังคมเมืองยุคใหม่ ที่ไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหน ก็จำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีด้วย

[FILM]
Coco (2017) วันอลวน วิญญาณอลเวง 
กำกับโดย Lee Unkrich และ  Adrian Molina 

เรื่องราวของเด็กชายวัย 12 ปี “มิเกล” ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรี แต่ทว่าดนตรีคือสิ่งต้องห้ามในครอบครัว กระทั่งเกิดเหตุการณ์พลิกผันที่ทำให้เขาต้องพลัดหลงเข้าไปในดินแดนของโลกแห่งความตาย ท่ามกลางบรรยากาศของเทศกาลประจำชาติของเม็กซิโกอย่าง “Dia de Los” หรือ “Day of the Dead” ที่มีความคล้ายคลึงกับความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษในวัฒนธรรมเอเชีย สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถ่ายทอดไว้ นอกจากช่วงเวลาที่น่าจดจำในการได้อยู่ร่วมกับครอบครัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ยังเป็นกลยุทธ์ในการนำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างเรื่องราวที่ผู้ชมทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ร่วมกัน

[Article]
พลวัตและการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง 
โดย ปฐม หงษ์สุวรรณ

ทำความรู้จักกับ “ประเพณีประดิษฐ์” ที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน ผ่านบทความ “พลวัตและการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง” จากหนังสือ ประเพณีสร้างสรรค์ในสังคมร่วมสมัย ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของประเพณีสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทั้งประเพณีดั้งเดิมที่มีการประยุกต์เพื่อนำเสนอใหม่ในบริบทร่วมสมัย และประเพณีที่สร้างใหม่ให้มีรูปแบบ เนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ใหม่ จากฐานความเชื่อเดิมที่มีในวัฒนธรรมนั้น แล้วนำมาสร้างความหมายใหม่ ทั้งในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว หรือบริบทข้ามพรมแดน โดยทิศทางการวิเคราะห์จะชี้ให้เห็นวิธีคิดของคนไทยในการประยุกต์ “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่มีอยู่ไปใช้ในบริบทใหม่ด้วยวัตถุประสงค์อันหลากหลายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เรื่อง : นางสาวจุฑามาศ แสนประดิษฐ์ นายธีระภัทร์ พรมสิทธิ์ และ นายภูรินท์ แต้เจริญวิริยะ