[Featured Report]
จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Thailand’s Craft Industry 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมไทย
โดย: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ปัจจุบันเราเห็นกระแสนิยมงานคราฟต์ (Craft) เซรามิกคราฟต์ วู้ดคราฟต์ ตลอดจนคราฟต์เบียร์และคราฟต์คอฟฟี่ แทรกซึมเข้ามาในไลฟ์สไตล์คนเมืองมากขึ้น ผู้คนสามารถเข้าถึงงานคราฟต์ผ่านการลงมือทำด้วยตัวเองได้ ไม่ว่าจะงานทำมือ DIY ง่าย ๆ ไปจนถึงการนำสิ่งของจากธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน “แม่ฑีตา” (ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ) และ “กรกต” (จักสานไม้ไผ่) ถือเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในกลุ่มอุตสาหกรรมงานฝีมือและงานหัตถกรรมที่ประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหัตถกรรมและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนขยายฐานผู้บริโภคไปยังตลาดต่างประเทศ โดยยึดจากคุณค่าและคุณสมบัติที่มีของวัสดุจากธรรมชาติ การพัฒนาต่อยอดจากทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แรงบันดาลใจจากธรรมชาติใกล้ตัว ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับรสนิยมของคนรุ่นใหม่และเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เน้นความเรียบง่าย ดูเป็นสากล และทันสมัย สะท้อนให้เห็นว่างานคราฟต์ในปัจจุบันต่างได้รับการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโลก และกำลังครอบคลุมความหมายที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในชีวิตของผู้คนในสังคมร่วมสมัย

[Online Database]
Contemporary Crafts and Artisan Connections
โดย WGSN BY ASCENTIAL

หลายคนอาจเคยคิดว่างานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจวิ่งตามยุคสมัยของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันไม่ทัน และถ้ากล่าวถึงคำว่า “งานฝีมือ” หรือ “งานคราฟต์” ก็อาจดูเป็นงานชั้นสูงเกินกว่าที่จะจับต้องได้จนไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันงานคราฟต์หรือกระบวนการสร้างงานที่เน้นการทำด้วยมือ เริ่มได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปก็ทำให้งานคราฟต์ต้องปรับตัวไปตามเทรนด์ งานคราฟต์ถูกนำมาปรับใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแบรนด์สินค้า แฟชั่น หรือของตกแต่ง หลายแบรนด์หันมาใช้งานฝีมือเพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของธุรกิจงานฝีมือและการเปิดตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในงานคราฟต์ได้เปิดโลกแห่งดีไซน์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาสู่การประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและค่านิยมในปัจจุบันมากขึ้น

[Journal]
Journal of Design History
โดย Penny Sparke

Journal of Design History นำเสนอการถ่ายทอดรูปแบบความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ การออกแบบนี้ครอบคลุมถึงการออกแบบวัตถุ ระบบ หรือการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ในการออกแบบแต่ละครั้ง เราจำเป็นต้องพิจารณาด้านสุนทรียศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอยตามหลักเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนมุมมองทางสังคมและการเมือง อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมท้องถิ่นในหลายประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน ทำให้เกิดการลดคุณค่าของงานออกแบบลง ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนี้สะท้อนให้เห็นในความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์การออกแบบ ปัจจุบันการออกแบบมีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ มากขึ้น และจากอดีตจนถึงทุกวันนี้ การออกแบบก็ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราไปจากเดิม

[Book]
Mindset
โดย: Carol Dweck

ไม่ว่าจะอายุเท่าไร เราทุกคนต่างต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ไม่ว่าจะในฐานะผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน พนักงาน ครู โค้ช ผู้ปกครอง หรือแม้กระทั่งเด็ก บางคนอาจมองว่าแค่พยายามก็ไปถึงความสำเร็จได้ แต่แครอล ดเวค (Carol Dweck) ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กล่าวว่า ทุกความสำเร็จล้วนเป็นผลจากวิธีคิดของตัวเราเอง เธอมุ่งมั่นทำวิจัยในเรื่องนี้และได้ข้อสรุปว่าวิธีคิด (Mindset) จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ เพราะคนเราจะประสบความสำเร็จได้ ต้องได้รับการปลูกฝังความคิดและทัศนคติที่ดีด้วย ดเวคแบ่งความคิดของคนเป็น 2 แบบ คือวิธีคิดแบบตายตัวที่เมื่อเจอความล้มเหลวก็จะหนีและคิดว่าทุกอย่างไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ (Fixed Mindset) และวิธีคิดแบบพัฒนาที่เมื่อเจอปัญหาจะพร้อมรับมือและแก้ไข (Growth Mindset) อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม การลงมือทำ และยังทำให้เรามองทุกสิ่งที่ทำในชีวิตเป็นโอกาส

เรื่อง : เพ็ญลักษณ์ คำโสมศรี และ พวงชมพู ตะวงษา