Faith for Fund คือแพลตฟอร์มที่ชวนทุกคนมาต่อเติมพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุ คือผลงานจากทีม Sintorn7 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มองเห็นโอกาสจากปัจจัยของพื้นที่พักอาศัยที่เล็กลงจากสภาวะการขยายตัวของเมือง และผู้คนออกมาพึ่งพาพื้นที่สาธารณะแทนการใช้ชีวิตภายในพื้นที่อันจำกัดของที่พักอาศัย ทีม Sintorn7 จึงสร้าง Faith for Fund เพื่อหากลไกสร้างพื้นที่สาธารณะที่รองรับผู้สูงอายุผ่านเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ 

จากชุดม้าหินสาธารณะที่เห็นกันจนชินตาในโครงการสิริสาสน์ การเคหะแห่งชาติ ทีม Sintorn7 เริ่มพัฒนาต้นแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สาธารณะที่ตอบรับกับพฤติกรรมการนั่งของผู้สูงอายุ โดยเพิ่มฟังก์ชั่นอย่างโต๊ะอเนกประสงค์ ร่มบังแดดที่ทำหน้าที่เป็นไฟในพื้นที่ไร้แสง เพื่อให้ผู้สูงอายุออกมาใช้งานอย่างไม่ติดขัด ให้กลายเป็นพื้นที่ของการพูดคุยสานสัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมไปถึงคนต่างเจเนอเรชั่นในชุมชนมากขึ้น พร้อมกับสร้างแพลตฟอร์มระดุมทุนที่เชิญชวนให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สาธารณะนี้ให้ขยายผลเกิดขึ้นต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ

ปัญหาที่เป็นโอกาสจากสังคมผู้สูงอายุที่มองเห็นจนเป็นโจทย์คืออะไร
มองเห็นปัญหาทางด้านกายภาพของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะทางกายภาพที่เสื่อมลง แต่ด้วยข้าวของเครื่องใช้ของผู้สูงอายุเดิมที่มีภาพลักษณ์เหมือนของใช้คนป่วยหรือคนพิการ เครื่องมือต่างๆ ในชีวิตประจำวันก็คล้ายกับการใช้งานเชิงการแพทย์ อาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกแปลกแยก ในตอนแรกทีมเราอยากนำงานออกแบบเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ เป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุที่มีหน้าตาเป็นมิตรมากขึ้น เกิดความรู้สึกดีในการใช้งาน 

มุมมองใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเข้าโปรแกรมนี้มีอะไรบ้าง
กระบวนการคิดในการออกแบบ (Design thinking) เพราะการเข้าร่วมในโครงการนี้ทำให้เราได้มีโอกาสเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง ที่อยู่ในพื้นที่จริง มีโอกาสเจอกับผู้สูงอายุ และทีมเราได้รับคำแนะนำจาก facilitator ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบ รวมถึงได้เรียนรู้เรื่อง “นวัตกรรมทางสังคม” ที่ทำให้รู้ว่าไม่ได้จบแค่การออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ต้องสร้างผลกระทบในวงกว้างหรือความเปลี่ยนแปลง

ความสนุกที่ได้รับจากโครงการ Designing Impact Program
ความคิดเห็นที่ได้รับจาก facilitator ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ใหม่สำหรับทีมเรา ทำให้จากโจทย์เดิมที่เราคิดกันว่าจะออกแบบเฟอร์นิเจอร์ธรรมดา การได้รับคอมเมนท์ทำให้เราได้คิดใหม่ มองในมุมที่กว้างขึ้น คำนึงถึงผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มกว้างมากขึ้น ผลงานการออกแบบที่ไม่ใช่แค่สวยงามหรือรองรับการใช้งาน แต่เป็นการออกแบบในภาพรวมมากขึ้น คือออกแบบเฟอร์นิเจอร์และออกแบบพื้นที่สาธารณะให้กับชุมชนด้วย ความสนุกจึงเป็นโจทย์ใหม่ การได้ลองทำสิ่งใหม่ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้เรียนมา 

ความท้าทายของการเข้าร่วมโครงการคืออะไร
ความท้าทายคือการได้ศึกษาพฤติกรรมผู้สูงอายุ การได้ลงพื้นที่แล้วเราไปตั้งคำถามสัมภาษณ์ แต่คนในพื้นที่ไม่สามารถตอบได้ให้ตรงกับความต้องการของเรา เราก็ตั้งคำถามที่น่าจะตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด แล้วก็สังเกตพฤติกรรมการใช้งานของผู้สูงวัยจริงๆ เพื่อนำข้อมูลมาแปลงเป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้หลักการยศาสตร์ เพื่อดูรูปแบบการนั่งในการทำให้เกิดการใช้งานและความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนที่บริเวณนั้นได้ คำนึงถึงการจัดวางในพื้นที่ที่อ้างอิงอยู่กับจำนวนคนในชุมชน เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างแท้จริง

ความท้าทายอีกเรื่องคือแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน อย่างเราที่เรียนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์มาโดยตรง ว่าเราต้องทำอะไรให้มากกว่านั้น มากกว่าเป็นการออกแบบแค่เฉพาะชุมชนหนึ่ง จนมาถึงเรื่องของการระดมทุนที่เป็นเรื่องยากสำหรับเรา เพราะเราไม่รู้กระบวนการหรือระบบว่าต้องทำอย่างไร มีข้อมูลเท่าไหร่ที่จะเริ่มโครงการและลงมือทำให้ได้ผลลัพธ์ หรือจะเกิดเป็นระบบในรูปแบบไหน แต่ทีมเราก็สามารถทำได้จากคำแนะนำของ facilitator

นิยามคำว่า Designing Impact ของทีม Sintorn7
เราเพิ่งเข้าใจคำว่า impact คำจำกัดความที่หมายถึงการที่มีคนได้รับการผลจากการออกแบบนั้นมีมาก เราสร้างผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้นขึ้นมาจะไม่ได้จบเฉพาะคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียว เป็นการออกแบบที่ไม่คิดเอง ต้องมีการลงพื้นที่ไปตามเพื่อหาข้อมูลใหม่ๆ เพื่อให้เป็นงานออกแบบที่เป็นความจริงเสมอ ฟังเสียงจากกลุ่มผู้ใช้งานที่แท้จริง โดยทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบของเราได้ เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง

ทีมของเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีความพร้อมหรือถึงระดับมาตรฐาน โปรเจ็กต์ของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการระดมทุนผ่านแพลทฟอร์มจากคนที่มีคุณภาพชีวิตดีอยู่แล้วมีส่วนในการช่วยให้มีผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเท่าเทียมกัน ผลลัพธ์จึงไม่ได้เป็นการสร้างเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น แต่เป็นถึงการออกแบบพื้นที่สาธารณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

FB: https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram/

Website: https://dip.tcdc.or.th/th/